汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 疏易shuyi

疏易 疏易的意思 疏易是什么意思 疏易什么意思 疏易的近义词 疏易的反义词 疏易的拼音 疏易的解释 疏易的同义词

疏易

shū yì

词语疏易

注音ㄕㄨ 一ˋ

引证解释亦作“疎易”。犹粗率,轻率。 唐 杜牧 《上池州李使君书》:“僕之所禀,阔略疎易,轻微而忽小。”《资治通鉴·唐懿宗咸通五年》:“虽嘉蹇諤之忠,难逃疏易之责。” 911cha.com

相关汉字|疏易在线翻译

手机查看词语疏易的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd122827疏易 即可
汉语词典为您提供《疏易》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。疏易,疏易的意思,疏易是什么意思,疏易什么意思,疏易的近义词,疏易的反义词,疏易的拼音,疏易的解释,疏易的同义词
疏易相关词语
搜词语
交易贸易容易轻易不易交易所国际贸易简易易于对外贸易证券交易所疏忽轻而易举显而易见周易疏散疏通自由贸易疏远更易疏导易经稀疏世界贸易组织好容易来之不易生疏白居易平易近人谈何容易期货交易难易贸易壁垒贸易顺差自由贸易区黄易疏漏易如反掌刘易斯商品交易所疏松和易易地疏浚易水易筋经易手亲疏易名易人疏失上疏平易疏密才疏学浅贸易战变易扶疏居易移风易俗补偿贸易易传博易安易疏落粗疏改弦易辙疏懒仗义疏财改易浅易志大才疏荒疏安危相易众擎易举至当不易知易行难志广才疏枝叶扶疏易于反掌运移时易易如破竹易子而食易辙改弦易子而教易同反掌易口以食易地而处易子析骸易如翻掌易于拾遗易如拾芥移风易尚一字不易易俗移风易于反手以暴易暴意广才疏移易迁变峣峣易缺一定不易移天易日一成不易以羊易牛以疏间亲学疏才浅行易知难学浅才疏小器易盈贤贤易色析骸易子万世不易铁板不易通工易事通功易事疏财重义疏而不漏疏不间亲疏财仗义时移世易
疏易相关成语
搜成语
避难就易不易之论公平交易竞今疏古拔帜易帜不易一字才疏学浅才疏意广才疏志大彩云易散改弦易辙改辕易辙来处不易来之不易明枪易躲,暗箭难防平易近人人地生疏轻而易举时移俗易疏不间亲疏而不漏谈何容易显而易见学浅才疏一字不易移天易日以羊易牛易子而食移风易俗一定不易以暴易暴易地而处易如反掌志大才疏知易行难仗义疏财众擎易举拔赵易汉避难趋易变风易俗变古易俗德薄才疏难进易退器小易盈亲疏贵贱时移势易疏财仗义疏财重义以疏间亲枝叶扶疏百密一疏百密一疏百世不易千军易得,一将难求山河易改,本性难移江山易改,秉性难移一粥一饭,当思来处不易外亲内疏江山易改,禀性难移易放难收拔旗易帜轻轻易易通俗易懂疏疏朗朗疏忽职守疏忽大意安危相易变名易姓变色易容改操易节革风易俗渴者易饮临敌易将朗目疏眉流光易逝慢易生忧变俗易教材疏志大草木萧疏出陈易新改曲易调改弦易调改张易调革心易行更弦易辙化民易俗敛后疏前平易近民弃易求难强得易贫三写易字时移世易万世不易行易知难学疏才浅一成不易意广才疏易口以食易如翻掌易如破竹
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年4月8日黄历 2020年4月9日黄历 2020年4月10日黄历 2020年4月11日黄历 2020年4月12日黄历 2020年4月13日黄历 2020年4月14日黄历 2020年5月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图