汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 唾弃tuoqi

唾弃 唾弃的意思 唾弃是什么意思 唾弃什么意思 唾弃的近义词 唾弃的反义词 唾弃的拼音 唾弃的解释 唾弃的同义词

唾弃

tuò qì

词语唾弃

注音ㄊㄨㄛˋ ㄑ一ˋ

词性动词

近义词鄙薄

反义词爱戴

基本解释
唾弃 tuò qì
[cast aside;spurnvomit] 吐唾于地,鄙弃,厌恶
公卿耐嘲叱,唾弃如粪丸。——李商隐《行次西郊作》
唾弃腐朽丑恶的事物

引证解释鄙弃,厌恶。 唐 李商隐 《行次西郊作一百韵》:“公卿辱嘲叱,唾弃如粪丸。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·仙人岛》:“曩实相爱,而君若东风之吹马耳,故唾弃不相怜。” 秦牧 《艺海拾贝·笑的力量》:“正因为健康的笑料具有力量,能使人更痛切地唾弃腐朽丑恶的事物。” 911cha.com

相关汉字|唾弃在线翻译

手机查看词语唾弃的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd103007唾弃 即可
汉语词典为您提供《唾弃》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。唾弃,唾弃的意思,唾弃是什么意思,唾弃什么意思,唾弃的近义词,唾弃的反义词,唾弃的拼音,唾弃的解释,唾弃的同义词
唾弃相关词语
搜词语
放弃抛弃舍弃废弃丢弃嫌弃遗弃摒弃弃权唾沫唾液背弃自暴自弃前功尽弃弃婴辛弃疾唾骂摈弃离弃弃置扬弃背信弃义弃儿弃尸自弃厌弃屏弃弃妇弃暗投明弃官鄙弃弃绝毁弃弃世唾液腺捐弃弃恶从善自甘暴弃自弃自暴逐末弃本拾人唾涕银钩玉唾遗珠弃璧遗簪弃舄迎新弃旧曳兵弃甲仰面唾天向天而唾唾壶击碎唾面自干唾地成文唾壶敲缺唾壶击缺唾手可取唾手可得始乱终弃拾人唾余拾人涕唾收成弃败敝盖不弃背恩弃义彼弃我取敝帷不弃不弃草昧割须弃袍故旧不弃含垢弃瑕黄锺毁弃黄钟毁弃黄钟长弃击碎唾壶交詈聚唾见弃于人匠门弃材捐弃前嫌捐忿弃瑕绝圣弃智绝仁弃义咳珠唾玉咳唾成珠怜新弃旧抛戈弃甲弃本求末弃本逐末弃笔从戎弃过图新弃短用长弃车走林弃好背盟弃短就长弃如敝屣弃瑕取用弃瑕录用弃故揽新弃旧怜新弃公营私弃瑕忘过弃智遗身弃同即异弃甲负弩弃甲丢盔弃明投暗弃逆归顺弃之度外弃书捐剑弃邪从正弃道任术弃家荡产弃之如敝屐弃琼拾砾弃伪从真弃末返本弃旧迎新弃末反本弃邪归正弃情遗世弃若敝屣弃之可惜弃甲投戈弃之敝屣
唾弃相关成语
搜成语
丢盔弃甲匠门弃材背信弃义捐弃前嫌怜新弃旧弃旧图新弃暗投明前功尽弃弃之可惜如弃敝屣人弃我取拾人涕唾始乱终弃唾手可得唾面自干自暴自弃背恩弃义弃恶从善弃公营私弃旧迎新弃若敝屣弃邪归正取长弃短全功尽弃唾手可取弃之可惜,食之无味出家弃俗抛妻弃孩食之无味,弃之可惜唾手而得不弃草昧见弃于人咳唾成珠抛戈弃甲弃之如敝屐向天而唾仰面唾天弃文存质弃文就武黄锺毁弃交詈聚唾咳珠唾玉弃本求末弃本逐末弃笔从戎弃车走林弃短就长弃短用长弃故揽新弃过图新弃好背盟弃家荡产弃甲倒戈弃甲投戈弃明投暗弃末反本弃末返本弃逆归顺弃其馀鱼弃情遗世弃琼拾砾弃如敝屣弃同即异弃伪从真弃瑕取用弃瑕忘过弃邪从正弃义倍信弃易求难弃之度外弃智遗身前功皆弃拾人唾涕拾人唾余唾地成文唾壶敲缺曳兵弃甲遗簪弃舄银钩玉唾迎新弃旧逐末弃本自甘暴弃自弃自暴不弃故旧弃子逐妻弃重取轻弃信违义弃信忘义弃武修文弃俗出家弃如弁髦弃旧恋新弃旧换新弃恶从德弃短取长抛妻弃子抛盔弃甲抛金弃鼓食之无味,弃之不甘神怒人弃
别人正在查
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年4月10日黄历 2020年4月11日黄历 2020年4月12日黄历 2020年4月13日黄历 2020年4月14日黄历 2020年4月15日黄历 2020年4月16日黄历 2020年5月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图