汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 下工夫xiagongfu

下工夫 下工夫的意思 下工夫是什么意思 下工夫什么意思 下工夫的近义词 下工夫的反义词 下工夫的拼音 下工夫的解释

下工夫

xià gōng fū

词语下工夫

注音ㄒ一ㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ

引证解释为了达到某个目的而花费时间和精力。 元 王实甫 《西厢记》第二本第二折:“下工夫将额颅十分挣,迟和疾擦倒苍蝇。”如:学习就得下工夫。 曹禺 《日出》第一幕:“那么一定就在这一层楼里,下功夫找吧。” 911cha.com

相关汉字|下工夫在线翻译

手机查看词语下工夫的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd94294下工夫 即可
汉语词典为您提供《下工夫》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。下工夫,下工夫的意思,下工夫是什么意思,下工夫什么意思,下工夫的近义词,下工夫的反义词,下工夫的拼音,下工夫的解释,下工夫的同义词
下工夫相关词语
搜词语
下工夫相关成语
搜成语
不差上下不见棺材不下泪谄上骄下谄上抑下承上启下耻居人下澄清天下刀下留人分工合作对症下药瓜田李下甘拜下风借坡下驴九泉之下据高临下泪下如雨胯下蒲伏林下风度每况愈下民贼独夫比上不足,比下有余笔下超生笔下生花兵临城下不耻下问不上不下不惜工本不相上下不在话下柴米夫妻谄上欺下彻上彻下承欢膝下城下之盟从天而下催人泪下村夫俗子村夫野老村野匹夫等而下之等米下锅低三下四低声下气独夫民贼恶湿居下凡夫肉眼凡夫俗子贩夫贩妇贩夫走卒放下屠刀,立地成佛夫人裙带夫唱妇随夫妻反目夫荣妻贵夫子自道工欲善其事,必先利其器鬼斧神工横行天下滑天下之大稽花前月下患难夫妻急转直下寄人篱下巾帼丈夫举国上下结发夫妻江河日下就汤下面居高临下旷夫怨女赳赳武夫林下风范胯下之辱泪如雨下礼贤下士落井下石瞒上欺下名满天下名下无虚匹夫匹妇牵牛下井匹夫有责赔了夫人又折兵磨刀不误砍柴工匹夫之勇泥沙俱下能工巧匠欺上瞒下骑虎难下泣下沾襟强将手下无弱兵七上八下谦恭下士欺上罔下巧夺天工屈高就下上漏下湿平治天下扫除天下千夫所指
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年9月18日黄历 2019年9月19日黄历 2019年9月20日黄历 2019年9月21日黄历 2019年9月22日黄历 2019年9月23日黄历 2019年9月24日黄历 2019年10月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图