汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 未惬weiqie

未惬 未惬的意思 未惬是什么意思 未惬什么意思 未惬的近义词 未惬的反义词 未惬的拼音 未惬的解释 未惬的同义词

未惬

wèi qiè

词语未惬

注音ㄨㄟˋ ㄑ一ㄝˋ

引证解释犹不满意。《隋书·礼仪志一》:“帝既受 周 禪,恐黎民未愜,多説符瑞以耀之。” 911cha.com

相关汉字|未惬在线翻译

手机查看词语未惬的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd93139未惬 即可
汉语词典为您提供《未惬》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。未惬,未惬的意思,未惬是什么意思,未惬什么意思,未惬的近义词,未惬的反义词,未惬的拼音,未惬的解释,未惬的同义词
未惬相关词语
搜词语
未来未必前所未有未曾未成年人未有未免惬意未婚妻未及未尝未雨绸缪未果未婚夫未了未遂未知数未然惊魂未定未卜方兴未艾闻所未闻未名防患于未然未消未几辛未未可悬而未决未卜先知乳臭未干壮志未酬未老先衰夜未央见所未见未始宝刀未老防患未然未便未亡人未详未央宫未来派未来学原封未动余波未平凶终隙未未定之天未足轻重未知万一未焚徙薪未可同日而语未识一丁未风先雨未明求衣未成一篑未敢苟同未为不可未竟之志未形之患未艾方兴未了公案未能免俗文理俱惬生发未燥生死未卜兵未血刃长乐未央迟疑未决草创未就沉吟未决喘息未定雌雄未决存亡未卜得未尝有得未曾有方滋未艾防祸于未然防患未萌方来未艾方兴未已分文未取骨肉未寒亘古未有吉凶未卜见其一未见其二口血未干驹齿未落九死未悔坑灰未冷旷古未有旷古未闻李广未封力有未逮毛羽未丰墨汁未干墨迹未干惬心贵当前所未闻桑荫未移前古未闻谦让未遑前古未有青黄未接乳臭未除中华人民共和国未成年人保护法只知其一,未知其二知其一未睹其二知其一未知其二枕席未安允惬羽毛未丰韫椟未酤一波未平,一波又起一波未平,一波又起幸惬小信未孚谐惬未若未成人
未惬相关成语
搜成语
宝刀未老毛羽未丰兵马未动,粮草先行雌雄未决方兴未艾防患未然亘古未有骨肉未寒吉凶未卜见所未见惊魂未定旷古未有旷古未闻墨汁未干墨迹未干前所未有前所未闻乳臭未干未定之天未雨绸缪未可厚非未老先衰未能免俗未了公案未卜先知悬而未决余波未平羽毛未丰壮志未酬闻所未闻喘息未定防患未萌空前未有生死未卜童心未泯未达一间未竟之志未为不可原封未动迄未成功含苞未放前途未卜前所未知涉世未深逢人且说三分话,未可全抛一片心意犹未尽未与人接一波未平,一波又起兵未血刃迟疑未决得未尝有防患于未然方来未艾方兴未已方滋未艾分文未取见其一未见其二坑灰未冷李广未封力有未逮前古未闻青黄未接乳臭未除素未谋面未风先雨未敢苟同未明求衣未形之患未知万一未足轻重凶终隙未防祸于未然未可同日而语文理俱惬只知其一,未知其二一波未成,一波已作以防未然未足为道未知所措目所未睹血气未动行而未成死生未卜过去未来亘古未闻犹豫未决知其一未知其二金风未动蝉先觉狐疑未决炼之未定消患未形绸缪未雨踌躇未决草创未就长乐未央存亡未卜得未曾有口血未干惬心贵当谦让未遑
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年1月29日黄历 2020年1月30日黄历 2020年1月31日黄历 2020年2月1日黄历 2020年2月2日黄历 2020年2月3日黄历 2020年2月4日黄历 2020年2月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 (共2个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图