汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 行政处罚xingzhengchufa

行政处罚 行政处罚的意思 行政处罚是什么意思 行政处罚什么意思 行政处罚的近义词 行政处罚的反义词 行政处罚的拼音

行政处罚

xíng zhèng chǔ fá

词语行政处罚

注音ㄒ一ㄥˊ ㄓㄥˋ ㄔㄨˇ ㄈㄚˊ

基本解释国家行政机关对违反行政管理的公民、法人和其他组织的制裁。不同于行政处分。我国在1996年3月公布行政处罚法,规定了有关事项。我国行政处罚的种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚

相关汉字|行政处罚在线翻译

手机查看词语行政处罚的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd74847行政处罚 即可
汉语词典为您提供《行政处罚》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。行政处罚,行政处罚的意思,行政处罚是什么意思,行政处罚什么意思,行政处罚的近义词,行政处罚的反义词,行政处罚的拼音,行政处罚的解释,行政处罚的同义词
行政处罚相关词语
搜词语
行政处罚相关成语
搜成语
霸道横行便宜行事倍道兼行各自为政嘉言善行嘉言懿行九行八业安常处顺看人行事立身处世例行差事龙行虎步安身之处兵马未动,粮草先行不在其位,不谋其政步线行针才高行洁巢居穴处朝夕相处处心积虑处之泰然垂帘听政寸步难行大处落墨大处着眼大行大市大政方针淡然处之倒行逆施得饶人处且饶人独到之处独断独行独断专行独行其道独行其是多行不义必自毙鹅行鸭步恶事行千里恩威并行儿女成行罚不当罪罚不责众罚一劝百反其道而行之风行草偃奉行故事风行一时各行其是隔行如隔山功成行满规行矩步横行无忌横行霸道横行天下和睦相处祸不单行贿赂公行及时行乐见机而行静如处女,动如脱兔见机行事谨言慎行绝处逢生雷厉风行精兵简政例行公事量力而行厉行节约来处不易亏心短行令行禁止论功行赏逆水行舟七十二行恰到好处搔到痒处三思而后行上行下效赏罚分明三百六十行三十六行设身处地三人行,必有我师十行俱下随行逐队泰然处之替天行道滔天罪行踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫天马行空蜗行牛步五行八作文人无行相机行事我行我素五方杂处相机行事无佛处称尊行云流水相辅而行
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年6月3日黄历 2020年6月4日黄历 2020年6月5日黄历 2020年6月6日黄历 2020年6月7日黄历 2020年6月8日黄历 2020年6月9日黄历 2020年7月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图