汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 行痹xingbi

行痹 行痹的意思 行痹是什么意思 行痹什么意思 行痹的近义词 行痹的反义词 行痹的拼音 行痹的解释 行痹的同义词

行痹

xíng bì

词语行痹

注音ㄒ一ㄥˊ ㄅ一ˋ

引证解释病名。中医指痠痛游走而无定处为特点的痹证。《素问·痹论》:“其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为著痹也。” 高世栻 注:“三邪之中,后有偏胜,其风气胜者,风无定体,故为行痹。” 911cha.com

相关汉字|行痹在线翻译

手机查看词语行痹的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd70372行痹 即可
汉语词典为您提供《行痹》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。行痹,行痹的意思,行痹是什么意思,行痹什么意思,行痹的近义词,行痹的反义词,行痹的拼音,行痹的解释,行痹的同义词
行痹相关词语
搜词语
行痹相关成语
搜成语
霸道横行便宜行事倍道兼行嘉言善行嘉言懿行九行八业看人行事例行差事龙行虎步麻痹不仁兵马未动,粮草先行步线行针才高行洁寸步难行大行大市倒行逆施独断独行独断专行独行其道独行其是多行不义必自毙鹅行鸭步恶事行千里恩威并行儿女成行反其道而行之风行草偃奉行故事风行一时各行其是隔行如隔山功成行满规行矩步横行无忌横行霸道横行天下祸不单行贿赂公行及时行乐见机而行见机行事谨言慎行雷厉风行例行公事量力而行厉行节约亏心短行令行禁止麻痹大意论功行赏逆水行舟七十二行三思而后行上行下效三百六十行三十六行三人行,必有我师十行俱下随行逐队替天行道滔天罪行天马行空蜗行牛步五行八作文人无行相机行事我行我素相机行事行云流水相辅而行五行并下响遏行云五行并下言行不一言行相诡行将就木行动坐卧言之无文,行而不远言行一致行若无事行尸走肉行之有效修身洁行一目十行言必信,行必果一意孤行衣锦夜行鱼贯而行直道而行知易行难智圆行方自行其是直情径行字里行间昼伏夜行半路修行不虚此行风行一世改恶行善狗心狗行
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年10月18日黄历 2019年10月19日黄历 2019年10月20日黄历 2019年10月21日黄历 2019年10月22日黄历 2019年10月23日黄历 2019年10月24日黄历 2019年11月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图