汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 枕巾zhenjin

枕巾 枕巾的意思 枕巾是什么意思 枕巾什么意思 枕巾的近义词 枕巾的反义词 枕巾的拼音 枕巾的解释 枕巾的同义词

枕巾

zhěn jīn

词语枕巾

注音ㄓㄣˇ ㄐ一ㄣ

词性名词

基本解释
枕巾 zhěn jīn
[a towel used to cover a pillow] 铺在枕头上的织品

引证解释铺在枕头上的织品,现多为毛巾一类针织品。 911cha.com

相关汉字|枕巾在线翻译

手机查看词语枕巾的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd23384枕巾 即可
汉语词典为您提供《枕巾》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。枕巾,枕巾的意思,枕巾是什么意思,枕巾什么意思,枕巾的近义词,枕巾的反义词,枕巾的拼音,枕巾的解释,枕巾的同义词
枕巾相关词语
搜词语
毛巾枕头围巾纸巾头巾巾帼浴巾红领巾高枕无忧手巾餐巾方巾枕上纱巾枕套面巾面巾纸毛巾被领巾绣花枕头枕木落枕安枕枕席桌巾枕骨黄巾起义安枕而卧枕山负海枕戈达旦枕山襟海枕席过师枕典席文枕戈坐甲枕稳衾温枕善而居枕曲藉糟枕冷衾寒枕戈待旦枕戈尝胆枕岩漱流枕山栖谷枕戈待敌枕席还师枕石漱流枕方寝绳枕流漱石枕中鸿宝枕戈以待枕麹藉糟枕干之雠枕石嗽流枕戈饮胆枕山臂江枕戈披甲枕戈汗马枕戈寝甲枕戈待命枕戈剚刃枕戈饮血枕石寝绳枕戈泣血枕戈击楫圆木警枕雨巾风帽羽扇纶巾一枕邯郸一枕南柯一枕黄梁一枕槐安席薪枕块温衾扇枕温枕扇席温席扇枕忘啜废枕漱石枕流漱流枕石死亡枕藉侍执巾节扇枕温席扇枕温衾扇席温枕扇枕温被被甲枕戈长枕大衾长枕大被捶床拍枕捶床捣枕道殣相枕饿殍枕藉告枕头状高枕勿忧高枕安卧高枕而卧高枕安寝角巾私第角巾东路巾帼须眉藉草枕块巾帼丈夫巾帼英雄巾国英雄巾帼豪杰巾帼奇才纶巾羽扇满腔热枕泣血枕戈寝苫枕干寝苫枕土寝苫枕块寝苫枕草曲肱而枕衾寒枕冷衽革枕戈拳拳之枕安乐巾醉枕左宫枕葄枕图史玉枕兰亭
枕巾相关成语
搜成语
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年8月20日黄历 2019年8月21日黄历 2019年8月22日黄历 2019年8月23日黄历 2019年8月24日黄历 2019年8月25日黄历 2019年8月26日黄历 2019年9月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图