汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 中得zhongde

中得 中得的意思 中得是什么意思 中得什么意思 中得的近义词 中得的反义词 中得的拼音 中得的解释 中得的同义词

中得

zhōng de

词语中得

注音ㄓㄨㄥ ˙ㄉㄜ

引证解释切合。 汉 王充 《论衡·寒温》:“岂喜怒之气,为小发不为大动邪?何其不与行事相中得也。” 911cha.com

相关汉字|中得在线翻译

手机查看词语中得的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd18837中得 即可
汉语词典为您提供《中得》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。中得,中得的意思,中得是什么意思,中得什么意思,中得的近义词,中得的反义词,中得的拼音,中得的解释,中得的同义词
中得相关词语
搜词语
中得相关成语
搜成语
逼不得已百思不得其解悲从中来不得人心驰名中外垂手而得粗中有细得道多助得失成败得意扬扬恶意中伤话中带刺患得患失捷足先得近水楼台先得月金玉其外,败絮其中咎有应得连中三元难得糊涂暗中摸索百发百中杯中物不得而知不得善终不得要领不得已而为之不可多得不入虎穴,焉得虎子成败得失垂手可得春风得意从中渔利从中作梗打得火热大得人心待字闺中得不偿失得步进步得寸进尺得道多助,失道寡助得过且过得陇望蜀得其所哉得饶人处且饶人得胜回朝得天独厚得心应手得意门生得意忘形得意忘言得意洋洋得意之作砥柱中流动辄得咎堕云雾中恶语中伤反手可得非池中物风中之烛各得其所古今中外个中滋味管中窥豹旱苗得雨话中有话火中取栗急惊风撞着慢郎中急中生智鸡虫得失画中有诗家道中落蛟龙得水口中蚤虱利害得失乐在其中苦中作乐筐箧中物留得青山在,不愁没柴烧哭笑不得空中楼阁怒火中烧妙手偶得美中不足盲者得镜笼中之鸟命中注定迫不得已目中无人旗开得胜千虑一得女中尧舜切中时弊入吾彀中强中更有强中手求仁得仁如日中天求之不得肉中刺如鱼得水舍得一身剐,敢把皇帝拉下马
别人正在查
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年11月22日黄历 2019年11月23日黄历 2019年11月24日黄历 2019年11月25日黄历 2019年11月26日黄历 2019年11月27日黄历 2019年11月28日黄历 2019年12月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图