汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 有效期youxiaoqi

有效期 有效期的意思 有效期是什么意思 有效期什么意思 有效期的近义词 有效期的反义词 有效期的拼音 有效期的解释

有效期

yǒu xiào qī

词语有效期

注音一ㄡˇ ㄒ一ㄠˋ ㄑ一

词性名词

引证解释
1. 条约、合同等有效的期限。
2. 化学物品、医药用品以及某些特殊器材在规定的使用与保管的条件下,其性能不变而有效力的期限。 911cha.com

相关汉字|有效期在线翻译

手机查看词语有效期的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd35805有效期 即可
汉语词典为您提供有效期,有效期的意思,有效期是什么意思,有效期什么意思,有效期的近义词,有效期的反义词,有效期的拼音,有效期的解释,有效期的同义词
有效期相关词语
搜词语
有效期相关成语
搜成语
别有心肝别有心肠不期而会不期而同粗中有细大有文章鼎鼎有名皇天不负有心人兼而有之津津有味炯炯有神绝无仅有井井有条井井有序咎有应得留有余地男女有别念念有词比上不足,比下有余别有洞天别有风味别有天地别有用心彬彬有礼不期而然不期而遇不求有功,但求无过成事不足,败事有余尺有所短,寸有所长绰绰有余绰有余裕错落有致大有可观大有可为大有起色大有人在大有作为当之有愧盗亦有道东施效颦恶有恶报恩有重报二虎相斗,必有一伤奋发有为各有千秋各有所短隔墙有耳亘古未有各有所职公说公有理,婆说婆有理恭而有礼各有所好何罪之有赫赫有名后会有期后继有人化为乌有互通有无话中有话话里有话画中有诗井然有序将门有将据为己有今朝有酒今朝醉开卷有益旷古未有可有可无落花有意,流水无情老有所终莫须有匹夫有责期期艾艾岂有此理前所未有情有可原若有所失强中更有强中手饶有风趣人无远虑,必有近忧三生有幸上行下效生财有道煞有介事三人行,必有我师诗中有画世上无难事,只怕有心人天有不测风云,人有旦夕祸福谈空说有师出有名徒有虚名无丝有线无所不有无私有弊相知有素象煞有介事无中生有无独有偶为期不远乌有先生
热门查询 2019年生肖运势 2019年星座年度运势 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年7月20日黄历 2019年7月21日黄历 2019年7月22日黄历 2019年7月23日黄历 2019年7月24日黄历 2019年7月25日黄历 2019年7月26日黄历 2019年8月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图