汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 奇道qidao

奇道 奇道的意思 奇道是什么意思 奇道什么意思 奇道的近义词 奇道的反义词 奇道的拼音 奇道的解释 奇道的同义词

奇道

qí dào

词语奇道

注音ㄑ一ˊ ㄉㄠˋ

引证解释出奇制胜之道。《史记·吴王濞列传》:“兵屯聚而西,无佗奇道,难以就功。臣愿得五万人,别循 江 淮 而上,收 淮南 、 长沙 ,入 武关 ,与大王一会,此亦一奇也。” 宋 苏洵 《权书上·攻守》:“大兵攻其南,鋭兵出其北,大兵攻其东,鋭兵出其西者曰奇道。” 明 唐顺之 《条陈海防经略事疏》:“以募兵为权宜,以调兵为奇道。募兵则远募不如近募,调兵则多调不如少调。” 911cha.com

相关汉字|奇道在线翻译

手机查看词语奇道的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd347683奇道 即可
汉语词典为您提供《奇道》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。奇道,奇道的意思,奇道是什么意思,奇道什么意思,奇道的近义词,奇道的反义词,奇道的拼音,奇道的解释,奇道的同义词
奇道相关词语
搜词语
奇道相关成语
搜成语
霸道横行卑不足道倍道兼进倍道兼行道长论短得道多助胡说乱道家道小康津津乐道开锣喝道离奇古怪旷古奇闻论长道短六道轮回魔高一尺,道高一丈逆道乱常渺不足道安贫乐道暴虐无道背道而驰不以为奇不足为奇惨无人道豺狼当道称孤道寡称兄道弟出奇制胜大逆不道盗亦有道道不拾遗道德文章道高一尺,魔高一丈道尽途穷道路以目道貌岸然道听途说得道多助,失道寡助东道之谊东道主独行其道囤积居奇翻空出奇反其道而行之分道扬镳夫子自道古道热肠何足为奇海外奇谈横行霸道何足道哉黄道吉日胡说八道家道中落家道从容孔孟之道口碑载道康庄大道旷世奇才离经叛道鸣锣喝道妙言要道千奇百怪旁门左道奇文瑰句鸣锣开道奇货可居奇谈怪论奇耻大辱能说会道平淡无奇奇花异草奇装异服奇珍异宝奇光异彩奇形怪状奇技淫巧奇葩异卉仁义道德任重道远生财有道师道尊严说黄道黑生财之道失道寡助说长道短世道人心说黑道白说东道西替天行道天公地道歪门邪道文以载道问道于盲微不足道言语道断邪门歪道仙风道骨羊肠鸟道要言妙道阳关大道
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年5月30日黄历 2020年5月31日黄历 2020年6月1日黄历 2020年6月2日黄历 2020年6月3日黄历 2020年6月4日黄历 2020年6月5日黄历 2020年6月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图