汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 逆居niju

逆居 逆居的意思 逆居是什么意思 逆居什么意思 逆居的近义词 逆居的反义词 逆居的拼音 逆居的解释 逆居的同义词

逆居

nì jū

词语逆居

注音ㄋ一ˋ ㄐㄨ

引证解释犹困居,处境不顺。 明 袁宏道 《别黄道元信笔题扇上》诗:“逆居垂半载,无人知名姓。” 911cha.com

相关汉字|逆居在线翻译

手机查看词语逆居的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd339403逆居 即可
汉语词典为您提供《逆居》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。逆居,逆居的意思,逆居是什么意思,逆居什么意思,逆居的近义词,逆居的反义词,逆居的拼音,逆居的解释,逆居的同义词
逆居相关词语
搜词语
逆居相关成语
搜成语
安居乐业耻居人下居利思义逆道乱常巢居穴处大逆不道倒行逆施囤积居奇恶湿居下甘居人后功成不居后来居上居功自傲居高临下居心险恶居心叵测居安思危离群索居苦口逆耳逆来顺受莫逆之交逆耳之言逆水行舟奇货可居深居简出穴居野处隐居求志忠言逆耳居心不良逆风恶浪顺我者昌,逆我者亡违天逆理岩居穴处饮食起居诛暴讨逆起居无时二者必居其一功臣自居甘居下流忤逆不孝居心何在逆天大罪逆水行舟,不进则退烟火邻居街坊邻居辞富居贫久居人下别居异财耻居王后处尊居显大名难居大逆无道蠹居棊处遁世隐居遁世幽居凫居雁聚功成弗居横行逆施后来者居上居安虑危居无求安居重驭轻来者居上聚族而居两脚居间逆阪走丸逆坂走丸逆臣贼子逆耳利行逆施倒行逆天违理逆天违众逆子贼臣批逆龙鳞弃逆归顺鹊巢鸠居群居穴处日月不居十恶五逆适居其反屯积居奇危言逆耳燕雀之居择邻而居贼臣逆子居下讪上逆耳良言顺道者昌,逆德者亡顺德者昌,逆德者亡岁月不居顺天者昌,逆天者亡顺天者存,逆天者亡顺我者生,逆我者死顺之者昌,逆之者亡顺之者兴,逆之者亡九世同居片言居要讨逆除暴去逆效顺闲居无聊
别人正在查
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年10月17日黄历 2019年10月18日黄历 2019年10月19日黄历 2019年10月20日黄历 2019年10月21日黄历 2019年10月22日黄历 2019年10月23日黄历 2019年11月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图