汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 久已jiuyi

久已 久已的意思 久已是什么意思 久已什么意思 久已的近义词 久已的反义词 久已的拼音 久已的解释 久已的同义词

久已

jiǔ yǐ

词语久已

注音ㄐ一ㄡˇ 一ˇ

词性形容词

基本解释
久已 jiǔ yǐ
[long ago] 早已;早就
这件事我久已忘却了

引证解释早就。 清 恽敬 《与宋于廷书》:“迨正月垂尽,因雨霽赴江干,旌旆久已东发矣。”《儿女英雄传》第二六回:“原来姑娘被 张金凤 一席话,把他久已付之度外的一肚子事由儿,给提起魂儿来,一时摆佈不开了。”如:这件事我久已忘了。 911cha.com

相关汉字|久已在线翻译

手机查看词语久已的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd286565久已 即可
汉语词典为您提供《久已》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。久已,久已的意思,久已是什么意思,久已什么意思,久已的近义词,久已的反义词,久已的拼音,久已的解释,久已的同义词
久已相关词语
搜词语
已经而已早已不久不已多久好久永久长久自已久久持久许久已然良久悠久也已前不久不得已久违天长地久业已久远久而久之已定经久但已日久迫不得已既已恒久久仰耐久久等久留久之持久战历久长治久安旷日持久已往天长日久久游不得已而为之久长经久不息已而无已古已有之木已成舟终久安分守已壮心不已冢木已拱诛求不已诛求无已有加无已羽翼已成有增无已一之已甚一劳久逸一夔已足万不得已天地长久贪求无已死而后已生生不已如此而已毙而后已不得已而用之迟日旷久持久之计不能自已称赏不已长生久视大势已去低回不已地久天长冯唐已老恶贯已盈方寸已乱方兴未已过为已甚积日累久久要不忘久悬不决久归道山久束湿薪久负盛名久病成医久惯牢成久闻大名久久不忘久别重逢久怀慕蔺久安长治久居人下久惯老诚久假不归久旱逢甘雨久历风尘久经风霜旷日弥久旷日离久旷日长久旷日经久旷日引久历日旷久墓木已拱莫为已甚米已成炊年深日久年深月久年深岁久日已三竿情不自已情非得已日久天长日久年深日久岁长
久已相关成语
搜成语
逼不得已不为已甚不得已而为之不能自已长治久安大势已去地久天长方寸已乱鞠躬尽瘁,死而后已久别重逢久安长治经久不息久闻大名久而久之久负盛名久假不归久病成医旷日持久烈士暮年,壮心不已路遥知马力,日久见人心木已成舟迫不得已年深日久日久天长日久见人心如此而已死而后已天长日久天长地久万不得已长久之计旷日长久年深月久年事已高情非得已日久年深日久岁深由来已久羽翼已成赞叹不已壮心不已必不得已分久必合,合久必分说说而已已成定局久经世故久经考验大事已然心仪已久气数已尽仅此而已不鸣则已,一鸣惊人古已有之年已蹉跎年久失修经久不衰不得已而用之低回不已东隅已逝,桑榆非晚过为已甚积日累久旷日弥久久居人下久经风霜莫为已甚生生不已意望已过安分守已称赏不已持久之计迟日旷久恶贯已盈方兴未已久惯老诚久归道山久历风尘旷日经久路遥知马力,事久见人心历久弥坚历日旷久米已成炊年深岁久情不自已日久岁长日久月深日已三竿贪求无已天地长久有增无已冯唐已老久久不忘鞠躬尽力,死而后已严于律已恶贯久盈海内存知已,天涯若比邻一言已出,驷马难追一波未成,一波已作习久成性久战沙场久梦初醒
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年2月19日黄历 2020年2月20日黄历 2020年2月21日黄历 2020年2月22日黄历 2020年2月23日黄历 2020年2月24日黄历 2020年2月25日黄历 2020年3月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 (共2个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图