汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 既而jier

既而 既而的意思 既而是什么意思 既而什么意思 既而的近义词 既而的反义词 既而的拼音 既而的解释 既而的同义词

既而

jì ér

词语既而

注音ㄐ一ˋ ㄦˊ

基本解释〈书〉时间副词,用在全句或下半句的头上,表示上文所说的情况或动作发生之后不久:~雨霁,欣然登山。

相关汉字|既而在线翻译

手机查看词语既而的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd267784既而 即可
汉语词典为您提供《既而》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。既而,既而的意思,既而是什么意思,既而什么意思,既而的近义词,既而的反义词,既而的拼音,既而的解释,既而的同义词
既而相关词语
搜词语
而且然而从而而已既然反而而来因而进而既是而后而下而上时而可想而知不约而同脱颖而出继而一如既往而今自然而然轻而易举而立显而易见取而代之既定脱口而出久而久之故而视而不见不得而知不言而喻从天而降应运而生总而言之挺身而出不寒而栗油然而生忽而扬长而去何乐而不为偶而幸而既已迎刃而解望而却步不翼而飞接踵而来落荒而逃背道而驰而外有过之而无不及侃侃而谈自上而下不谋而合周而复始一拥而上半途而废锲而不舍堂而皇之接踵而至量力而行不期而遇适可而止随遇而安敬而远之似是而非尽力而为形而上学一蹴而就不可同日而语铤而走险自下而上而降不一而足学而知难而退不辞而别不欢而散平心而论失而复得既往华而不实满载而归不劳而获乘虚而入望而生畏简而言之拂袖而去一概而论席地而坐甚而心有余而力不足不胫而走形而上而立之年悬而未决兼而有之从一而终可望而不可及一哄而上一哄而散不得已而为之言而无信反其道而行之三十而立揭竿而起闻风而动三思而行少而精一望而知既成事实已而出淤泥而不染俄而听而不闻知难而进既往不咎推而广之而况
既而相关成语
搜成语
败兴而归不胫而走不期而会不期而同不药而愈瞠目而视乘虚而入出淤泥而不染垂手而得鼎足而立夺眶而出蜂拥而上浮而不实涸泽而渔兼而有之敬而远之可望而不可及廉而不刿迷而不反迷而不返迷而知反迷而知返慕名而来秘而不露百足之虫,死而不僵半途而废备而不用背道而驰避而不谈博而不精不辞而别不得而知不得已而为之不寒而栗不欢而散不咎既往不可同日而语不劳而获不谋而合不期而然不期而遇不言而喻不一而足不翼而飞不约而同侧目而视侧足而立趁虚而入冲口而出从天而降从天而下从一而终存而不论大而无当待价而沽待时而动淡而不厌淡而无味等而下之鼎足而三夺门而出而立之年反其道而行之犯而不校泛泛而谈放之四海而皆准废然而返焚林而田,竭泽而渔蜂拥而来拂袖而归拂袖而去高枕而卧公而忘私恭而有礼敢怒而不敢言拱手而降过屠门而大嚼何乐而不为合而为一华而不实和衣而卧既来之,则安之既往不咎极而言之既成事实见机而行戛然而止鞠躬尽瘁,死而后已具体而微揭竿而起接踵而至崛地而起竭泽而渔尽欢而散可想而知接踵而来久而久之尽力而为困而不学口惠而实不至
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年2月20日黄历 2020年2月21日黄历 2020年2月22日黄历 2020年2月23日黄历 2020年2月24日黄历 2020年2月25日黄历 2020年2月26日黄历 2020年3月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 (共2个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图