汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 自为阶级ziweijieji

自为阶级 自为阶级的意思 自为阶级是什么意思 自为阶级什么意思 自为阶级的近义词 自为阶级的反义词 自为阶级的拼音

自为阶级

zì wèi jiē jí

词语自为阶级

注音ㄗˋ ㄨㄟˋ ㄐ一ㄝ ㄐ一ˊ

词性成语

引证解释指进入自觉斗争阶段的无产阶级。 毛泽东 《实践论》:“但是到了他们实践的第二个时期--有意识有组织的经济斗争和政治斗争的时期,由于实践,由于长期斗争的经验,经过 马克思 、 恩格斯 用科学的方法把这种种经验总结起来,产生了马克思主义的理论,用以教育无产阶级,这样就使无产阶级理解了资本主义社会的本质,理解了社会阶级的剥削关系,理解了无产阶级的历史任务,这时他们就变成了一个‘自为的阶级’。” 911cha.com

相关汉字|自为阶级在线翻译

手机查看词语自为阶级的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd6789自为阶级 即可
汉语词典为您提供《自为阶级》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。自为阶级,自为阶级的意思,自为阶级是什么意思,自为阶级什么意思,自为阶级的近义词,自为阶级的反义词,自为阶级的拼音,自为阶级的解释,自为阶级的同义词
自为阶级相关词语
搜词语
自为阶级相关成语
搜成语
搬起石头打自己的脚逼良为娼不打自招不攻自破不能自拔不为五斗米折腰不为已甚不足为法不足为虑不足为意畅所欲为成则为王,败则为寇从容自如从容自若读书百遍,其义自见独立自主各自为战各自为政故步自封敢作敢为合二为一化为泡影悔过自责开合自如茫然自失喃喃自语傲睨自若跋扈自恣悲不自胜闭关自守敝帚自珍表里为奸不得已而为之不能自已不相为谋不以为耻不以为奇不以为然不以为意不由自主不自量力不足为据不足为凭不足为奇不足为训步步为营操纵自如成则为王,败则为贼传为笑柄慈悲为本大有可为大有作为胆大妄为倒果为因登高自卑多行不义必自毙二竖为虐翻手为云,覆手为雨反败为胜反躬自省反躬自问反客为主放任自流奋发有为奉为圭臬奉为楷模奉为至宝夫子自道改过自新抚心自问高傲自大各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜各为其主刚愎自用功到自然成攻心为上古为今用共为唇齿顾盼自雄顾影自怜固步自封孤芳自赏好自为之挥洒自如何乐而不为胡作非为何足为奇好自为之互为表里好为事端互为因果合而为一何乐不为化零为整化为乌有好为人师化干戈为玉帛化整为零化险为夷混为一谈
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年9月24日黄历 2019年9月25日黄历 2019年9月26日黄历 2019年9月27日黄历 2019年9月28日黄历 2019年9月29日黄历 2019年9月30日黄历 2019年10月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图